حجاب شیرازی

  میرزا فتحعلی شیرازی (حجاب):

فتحعلی حجاب از نستعلیق نویسان بزرگ دوره قاجاریه ، نام پدرش  محمد جعفر، از اهالی شیراز وشاگرد وصال شیرازی بوده است .

وی در سال 1269 درگذشت و دربقعه شاه چراغ شیراز به خاک سپرده شد.فتحعلی شیرازی شاعر  نیزبوده و در شعر تخلص او حجاب است.